Home Diensten Interim Formulieren Links ContactDiensten

Mijn activiteiten betreffen financiŽle dienstverlening. Op de activiteiten van mijn kantoor is de Wet Financieel Toezicht van toepassing. Een van de eisen die uit deze wet volgt is dat ik u tijdig informeer over wie ik ben en hoe ik werk.

In deze brochure treft u de belangrijkste informatie aan over mijn kantoor. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Wat ik voor u kan doen
A. Ik adviseer u bij het vinden en afsluiten van de door u gewenste financiŽle producten
B. U informeren inzake juridische- en fiscale wetgeving in het kader van financiŽle dienstverlening
C. Ik controleer de polis en de premie die verzekeraars u in rekening brengen.
D. Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven aangaande de door u via mijn bemiddeling afgesloten financiŽle producten.
E. Mocht u schade ondervinden kan ik u adviseren hoe verder te handelen.

Welke verzekeraars betrek ik in mijn advies
Nederland telt meer dan 400 financiŽle instellingen. Op basis van mijn vakkennis en jarenlange ervaring heb ik hieruit een selectie gemaakt. Bij een bepaald aantal van deze maatschappijen kijk ik welk product goed past bij uw specifieke wensen.

Adviesvrijheid
Voor u is het belangrijk te weten dat ik met geen enkele financiŽle instelling contractuele verplichtingen heb om specifiek de producten van die instelling in mijn advies te betrekken.

Aandelenbelang
Voor u is het eveneens van belang om te weten dat er geen enkele financiŽle instelling is die enig aandeel heeft in mijn kantoor.

Hoe wordt ik beloond?
Ik ontvang van de financiŽle instelling waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die u betaalt. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeer ik u hierover vooraf.

Wat verwacht ik van u?
1. U dient, in uw eigen belang, altijd de juiste gegevens te verstrekken. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste c.q. onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is deze schade niet of niet geheel te vergoeden.

2. Dat u wijzigingen m.b.t. de verzekerde zaken aan mij of de verzekeraar doorgeeft, alsmede wijzigingen in uw privť en/of zakelijke situatie(s) die van invloed (kunnen) zijn op uw verzekeringen en de risicoís die u loopt.
3. U dient de ontvangen stukken ook zelf te controleren. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen; klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, licht mij dan even in. Ik ga er dan voor u achterheen en zal zonodig opdracht geven voor correctie.

BeŽindiging relatie
U heeft het recht om op elk moment de relatie met mijn kantoor te beŽindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken uw verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook ik kan het initiatief nemen om de relatie met u te beŽindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

Klachten?
Indien u een klacht heeft over een afhandeling, de werkwijze in het algemeen of gebrekkige informatie, verzoek ik u mij zo spoedig mogelijk hierover te informeren. Na ontvangst van uw klacht neem ik snel contact met u op. Mocht ik gezamenlijk met u niet tot een bevredigende oplossing komen, kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening. Postbus 93257, 2509 AN Den Haag. Telefoon 070-3338960. Fax 070-3338969. E-mail : info@kifid.nl
U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden. Op mijn dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing.
PensioenHypotheekLeven zonder zorgenSchadeverzekeringen